Historie

Den første begyndelse

I broderloge nr. 39 Sct. Kjelds møde den 5. oktober 1999 havde broder daværende storrepræsentant Henning Hedeland et indlæg, hvori han opfordrede til dannelse af en ny loge.

Idéen blev modtaget med meget blandede følelser blandt brødrene – de fleste var direkte imod.

I løbet af foråret 2000 gik bølgerne højt – for eller imod.

Initiativet stoppede brat, da modstanden på dette tidspunkt var for stor

Ny begyndelse

På opfordring blev der i logemødet 3. februar 2004 givet fyldestgørende information om, hvordan man etablerer en Odd Fellow forening og senere en ny loge.

Det medførte, at der i løbet af meget kort tid var grundlag for at afholde det 1. møde i Odd Fellow foreningen under stiftelse.

Det skete den 15. marts 2004. Her blev den kommende forenings-ledelse valgt: broder Henning Hedeland, formand, broder Henrik Aaskov, sekretær og broder Bendix Riis, kasserer.

Vedr. navnet på foreningen var flere bragt i forslag, men forsamlingen enedes om ”Erik Glipping” blandt andet fordi han er den eneste konge, der er kronet i Viborg Domkirke og den eneste konge, der ligger begravet i her – Han er også den første danske konge der underskriver en håndfæstning – ”Danmarks første grundlov”.

Vi valgte også navnet fordi, vi gerne vil ”gå kongebud”

I den kommende tid blev der afholdt mange møder under næsten konstant modstand fra brødre i nr. 39 Sct. Kjeld.

Det betød blandt andet at flere brødre blev usikre og at medlemslisten skrumpede ind.

I den kommende tid blev der afholdt mange møder under næsten konstant modstand fra brødre i nr. 39 Sct. Kjeld.

Det betød blandt andet at flere brødre blev usikre og at medlemslisten skrumpede ind. Men der blev ufortrødent arbejdet videre for at skabe et sikkert grundlag for en Odd Fellow forening.

Og heldigvis sluttede flere brødre sig til. Selv et krav fremsat i logemødet den 16. februar 2006 om omgående at stoppe initiativet, havde ingen virkning – brødrene var enige om at fortsætte arbejdet.

Og den 29. november 2006 afsendtes så endelig ”Anmodning om dannelse af Odd Fellow Forening”


3

Instituering af Odd Fellow foreningen Erik Glipping

Den 5. marts 2007 blev Odd Fellow foreningen Erik Glipping institueret i ordensbygningen i Viborg.

Broder storsire Hans Pedersen foretog institueringen bistået af broder storsekretær Mogens Lind og broder stormarskal Kurt Rahbek.

Under den efterfølgende middag talte broder Storsire for foreningen og broder sekretær Henrik Aaskov for Ordenen.

Den tidligere valgte bestyrelse supplerede sig straks med broder Ernst Hundrup og broder Bent P. Larsen.

Disse fem brødre arbejdede ihærdigt for at skabe det nødvendige grundlag for instituering af ny loge. Foreningens øvrige medlemmer var en uvurderlig hjælp og støtte – mange gode og brugbare idéer kom fra brødrene. På et tidspunkt behandlede den udvidede bestyrelse op mod 80 forskellige forslag.

Den nye loge blev således et resultat af en fantastisk fælles indsats – en holdning, der stadig præger broderloge nr. 119 Erik Glipping.

Vi var enige om, at den nye loge ikke skulle være en kopi af det, vi kendte – vi ville skabe vore egne traditioner og måder at gøre tingene på.

Som noget absolut grundlæggende var vi enige om, at vi til enhver tid ville følge Grundloven og alle bestemmelser, der måtte komme fra Storlogen – herunder ikke at ændre noget i ritualerne.

Som en følge heraf og i overensstemmelse med embedernes pligter anmoder ydre vagt og indre vagt om hhv. årspasordet og gradens pasord. Ligeledes har broder arkivar nu sin faste plads i logesalen. Ved hver logemødes begyndelse tændes alterlysene og symboltavlen åbnes. Vi har indført musikstafetten og besluttet, at eksvalgembedsmænd bortset fra overmesteren skal bære deres embedes insignie på et 3.grads regalie.

Efter mange forhandlinger indgik vi en samarbejdsaftale med nr. 39 Sct. Kjeld om fælles brug af diverse ordensmæssige effekter.

Indkøb af de nødvendige regalier ville have kostet logen ca. 40.000 kr. Men på initiativ af daværende distrikts deputeret storsire Peter Skafte, forærede flere af landets broderloger os deres overskud af regalier. Vi havde så kun udgiften til evt. reparation og rensning.

4

Foreningens medlemmer valgte den nye loges første embedsmænd, udarbejdede budget, fastsatte mødedag og kontingent. Foreningen forberedte også et forslag til Særlige Love, der efter institueringen blev vedtaget af brødrene og godkendt af Storlogen uden bemærkninger.

En særlig, men meget vigtig del af forberedelserne var den regnskabs-mæssige side, som blev klaret af brødrene Per Olesen og Bendix Riis.

Stadig var der rigtig mange opgaver, der skulle løses blandt andet ift. til Byggeforeningen. Der skulle findes plads til arkivrum, til vore rekvisitter, til billedgalleriet og meget andet – alt blev løst på bedste vis. Etableringen af en loge mere medførte også, at Byggeforeningen af loge nr. 39 Sct. Kjeld købte al inventar, der gennem årene var indkøbt til brug for logerne i bygningen - dog bortset fra de ordensrelaterede effekter.

I lighed med de øvrige loger i bygningen underskrev vi en lejekontrakt med Byggeforeningen, der bl.a. fastsatte den årlige husleje til 20.000 kr. – dog først efter 5 år.

Efterhånden følte vi, at vi var klar til at blive en selvstændig loge.  

Den 20. maj 2008 afsendte vi ”Ansøgning om Bevilling til oprettelse af en loge af Odd Fellow Ordenen” til Storlogen. Storlogen fastsatte datoen for institueringen til lørdag den 25. april 2009.

Sidste møde i broderloge nr. 39 Sct. Kjeld

Så kom dagen, hvor vi skulle sige farvel til nr. 39. Tirsdag den 21. april 2009 var alle 30 brødre, der ønskede overflytning til den nye loge, mødt op. En efter en gik vi på tæppet og da alle stod der, forlod vi på ritualmæssig måde vor moderloge – med en blanding af vemod, stolthed og forventning.


5

Instituering af broderloge nr. 119 Erik Glipping

Lørdag den 25. april 2009 var vi endelig i mål: broderloge nr. 119 Erik Glipping blev institueret! I overværelse af flere end 100 ordenssøskende og gæster forestod broder storsire Lars Jørgensen institueringen. Fra Storlogen deltog desuden broder deputeret storsire Erling Stenholdt Poulsen, broder storsekretær Henning Petersen, broder stormarskal Hans Strunge Madsen, broder storvagt Jørgen Christian Johansen og broder storherold Finn Stegeager – som storskatmester fungerede broder Kurt Rahbek.

Det var et stort øjeblik for os alle, da broder Storsekretær overrakte Fribrevet til stifterne:

Henning Hedeland, Ernst Hundrup, Bent P. Larsen, Niels Hagn-Meincke og Erik Linnemann

Installation

Storlogens embedsmænd indsatte på ritualmæssig vis logens første embedsmænd i deres embeder:

Overmester                         Henning Hedeland

Undermester                        Henrik Aaskov

Sekretær                             Mads Salling

Kasserer                               Per Olesen

Skatmester                          Bendix Riis

Fungerende eksmester       Bent P. Larsen

I logens første møde den 29. april 2009 valgte brødrene broder Ernst Hundrup og broder Bent P. Larsen til storrepræsentanter for resten af valgperioden frem til 1. maj 2010.


6

Endelig i mål

Vi nåede målet, fordi vi aldrig lod os slå ud af modgang, men altid så lys forude og når man går mod lyset, har man altid skyggerne bag sig.

Vi nåede målet, fordi nogle brødre fik ting til at ske – fordi nogle brødre var fast besluttet på at se mulighederne og ikke begrænsningerne – fordi vi stod sammen om at skabe et fælles værk.

Uden dette fællesskab var det måske aldrig blevet til noget.

Logen første embedsmænd 2009 – 2011

Festloge

Efter installationen blev der afholdt festloge efter ritualet. Vi modtog mange gaver i dagens anledning – her skal blot nævnes en enkelt: på vegne af logens unge brødre overrakte broder Peter Schøler ambolt og hammer – gaven blev straks taget i brug.


7

Loge nr. 119 Erik Glipping’s fribrev


8

Festmiddag

Broder 1. storrepræsentant Ernst Hundrup for Ordenen og broder 2. storrepræsentant Bent P. Larsen for Dronningen og broder Peter Schøler talte for damerne.

.


9

Den første tid som loge

Der skete rigtig meget i den første tid efter institueringen. Mange af de idéer, vi havde arbejdet med, blev nu gennemført. Vi var godt i gang med i fællesskab at skabe vor egen loge.

Lige fra begyndelsen har der været arbejdet på at gøre nr. 119 Erik Glipping til brødrenes loge – til et fælles projekt. Det er et krav, at embedsmændene skal inddrage brødrene mest muligt i arbejdet. Derfor afholder vi hvert år en debataften. Her vurderer brødrene logens nutid og sætter pejlemærker for dens fremtid.  

I maj 2009 fremkom broder Brian Pedersen helt på eget initiativ med en oplysningspjece, der fortalte lidt om Ordenen og rigtig meget om nr. 119 Erik Glipping. I foråret 2014 var samme broder igen forfatter.

Denne gang til en folder om det at være proponent.

I efteråret 2009 opstod ønsket om at få eget logetæppe. Brødrene Jens Kornum, Ernst Hundrup og Bendix Riis tog opgaven på sig. Efter at have arbejdet med flere idéer, forelagde gruppen forslag til tæppe – brødrene vedtog forslaget, der senere blev godkendt af storembedsmændene. Tæppet er fremstillet hos Ege-Tæpper i Herning og broder Kurt Jensen stod for finansieringen. I vort møde den 1. september 2010 blev logetæppet ved en lille ceremoni indviet til brug i broderloge nr. 119 Erik Glipping.


9

For at sikre en vis kontinuitet i gradearbejdet ønskede embedsmændene at knytte en erfaren broder til gradestaben. Broder Bent P. Larsen indvilgede i at påtage sig opgaven som gradestabsformand.

Der var også et stort ønske om at inddrage vore familier noget mere i logelivet.

Vi arrangerer således hvert år 3. juledag en juletræsfest med næsten 100 deltagere. De øvrige tre loge i Viborg er indbudt til at deltage.

Vi har foredrag et par gange om året og med broder Peter Schøler som initiativtager og tovholder mødes vi hvert år sammen med vore ledsagere til sensommerfest i Bakkehuset i Vranum.

Bålhygge i Vramun

Kong Erik Glipping underskrev jo en håndfæstning, hvori han måtte love at indkalde rigets stormænd til Danehof hvert år.

Derfor afholder også vi Danehof hvert år. Her må broder overmester stå til regnskab for sin ledelse af logen. Danehoffets form, indhold, ”ritual” og rekvisitter er skabt af brødrene Ernst Hundrup og Bendix Riis.

Siden efteråret 2010 har broder Overmester ved slutningen af tildelingen af indvielsesgraden givet en kort reces for at vi alle kan byde den nye broder velkommen.


10

Allerede fra efteråret 2009 blev der arbejdet ihærdigt for at få en ven-skabsloge tilknyttet vor loge.

Brødrene Jens-Ulrik Vesterdal, Ernst Hundrup og Bendix Riis tog kontakt til en loge i Gjøvik i Norge.

Deres forslag blev forelagt i logen og vedtaget.

Og i logemødet den 28. april 2010 deltog flere brødre fra broderloge nr. 99 Petrus Beyer i Gjøvik. I dette møde blev der ved en kort ceremoni underskrevet en aftale om blandt andet retningslinjer for gensidige besøg. 

http://iloapp.loge119.dk/data/_gallery/public/6/1325775483_resized.jpg?width=1280&height=851

Besøg af vor venskabsloge Petrus Beyer Norge i 2012

Broder Jens Kornum tog hurtigt initiativet til at få fremstillet hæftet ”Ritualsange”. Det indeholder de sange, vi bruger i det rituelle arbejde.

Arbejdet med at udvikle vor loge fortsætter – flere nye idéer kommer frem – bliver bearbejdet og måske taget i brug.

Senest forslaget om et humanitært udvalg fælles for alle fire loger i Viborg.


11

Logens valgte embedsmænd og storrepræsentanter

For terminen 2011 – 2013 kom listen over valgte embedsmænd til at se sådan ud:

Overmester                         Henrik Aaskov

Undermester                       Mads Salling

Sekretær                             Torben Alstrup-Nielsen

Kasserer                               Jørgen Jensen

Skatmester                          Bendix Riis/Peder Schøler

Fungerende eksmester       Henning Hedeland

I 2014 blev broder Ernst Hundrup og broder Bent P. Larsen genvalgt som logens Storrepræsentanter for terminen 2014-2018:

Logens nuværende valgte embedsmænd, der er valgt for terminen

2013 – 2015, er:

Overmester                         Mads Salling

Undermester                       Torben Alstrup-Nielsen

Sekretær                             Brian Pedersen

Kasserer                               Karl Otto Rybjerg

Skatmester                          Peter Schøler

Fungerende eksmester       Henrik Aaskov

I 2014 valgte logen broder Bent P. Larsen og broder Henning Hedeland som storrepræsentanter for terminen 2014-2018